Gratuitous Web Presence

Follow @garciabuxton on Micro.blog.

Almost forgot to do this today.

Wordle 277 3/6

🟩⬜🟨⬜🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩